Verantwoording & Anbi status

Naam en adres instelling

Stichting Voedselbank Houten
De Poort 81
3991 DX Houten

RSIN / fiscaalnummer ANBI
821587900

Kamer van koophandel
30275192

Doelstellingen

 het direct helpen van mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven, door het uitreiken van voedsel dat door derden beschikbaar wordt gesteld;
 het tegengaan van verspilling van voedsel.

Hoofdlijnen beleid

De Voedselbank Houten is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. Het beleid van de Voedselbank Houten is geheel in lijn met wat deze vereniging voorstaat: wekelijks een gratis voedselpakket verstrekken aan personen en gezinnen die daar volgens de landelijke financiële toekenningscriteria voor in aanmerking komen. Inzameling, opslag en verwerking van voedsel gebeurt volgens de regels van de NVWA, vastgelegd in het Infoblad 67. Het door de Algemene ledenvergadering van de Nederlandse Voedselbanken vastgestelde reglement is uitgangspunt voor en ligt ten grondslag aan ons beleid. Sinds medio 2020 werken we volgens een landelijke integriteitscode.

Bestuursfuncties

 

Voorzitter Jan Mol
   Aandachtsgebied: Vrijwilligersbeleid
   Mailadres: jmol@voedselbankhouten.nl
Secretaris Bert Boeschoten
   Aandachtsgebied: Intaketeam
   Mailadres: bboeschoten@voedselbankhouten.nl
Penningmeester Tanja Luiten
   Aandachtsgebied: Fondsenwerving
   Mailadres: tluiten@voedselbankhouten.nl
Voedselcoördinator Ab Hubers
   Aandachtsgebied: Uitgifteteam, Voedselverwerving, Voorraadbeheer, Vervoer & onderhoud
   Mailadres: ahubers@voedselbankhouten.nl
Lid Philippine Bronkhorst
   Aandachtsgebied: ICT, Communicatie & PR
   Mailadres: pbronkhorst@voedselbankhouten.nl

 

Beloningsbeleid

Medewerkers van de Voedselbank Houten ontvangen op geen enkele wijze vergoeding voor hun activiteiten. Alleen daadwerkelijk gemaakte onkosten worden vergoed, zoals bijvoorbeeld in opdracht gemaakte autokilometers tot een maximumbedrag van € 0,19 per kilometer.

Documenten

Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten
Zie ons Jaarverslag 2020.

 

Statuten
Zie Statuten

Financiële verantwoording

Hieronder staat de balans en resultatenrekening van Voedselbank Houten voor 2020.

 

De toelichting op deze jaarrekening is te lezen in ons jaarverslag over 2020.

Voorgaande jaren: